Regulamin przewozu osób

POJĘCIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w firmie: Marcinbus Marcin Tomasz; NIP: 7671598436; REGON: 300940745; 77-400 Złotów; 51/1 Kleszczyna, która zwana jest w dalszej części regulaminu mianem „Przewoźnik”.
2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest regulamin polityki prywatności zawarty na stronie: https://marcinbus.pl/regulamin-rodo/rodo/
3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późniejszymi zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.
4. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika pod adresem: https://marcinbus.pl/regulamin-rodo/regulamin-przewozu-osob/, w jego siedzibie, w biurze obsługi Klienta mieszczącym się przy ulicy Sienkiewicza 4/37 w Złotowie oraz w flocie transportowej.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. Zmianami).

PRZEWOŹNIK

6. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
7. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Wyjazdy z bazy Przewoźnika odbywają się codziennie w godzinach porannych oraz wieczornych (czwartki). Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od niego np. kontrole policyjne, wypadki, korki, problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
9. Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
10. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
11. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer: nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających; zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów; zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów; nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu, w tytm niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów,
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez włądze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość ;lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą spowodować opóźnieniew odprawie pojazdu na granicy;
12. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
13. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej czy ataków terrorystycznych), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
14. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży.
15. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

PASAŻER

16. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
17. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres 15 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu, jak również posiadać aktywny numer telefonu podany do kontaktu.
18. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce;
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f)opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
19. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu. Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera 100 % (słownie sto procent) zwrotu wartości przejazdu.
20. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
21. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
22. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy.
23. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika.
24. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
25. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 150 zł netto za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.

BAGAŻ

26. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jeden bagaż podręczny zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 20 kg każdy, przewożonego w luku bagażowym,
b) jedna sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg
27. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
28. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika.
29.Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg.
30. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie. Ma prawo odmówić także zabrania dodatkowego bagażu w przypadku, gdy zabranie go jest niemożliwe i wpływa negatywnie na jakość podróży innych pasażerów. Decyzja należy w tym wypadku do kierowcy, a większa ilość bagażu powinna być wcześniej zgłoszona Przewoźnikowi.
31. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
32. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
33. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
34. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe.
35. We wcześniej zgłoszonych przypadkach Przewoźnik może przewieźć zwierzę, tylko pod warunkiem jego małych gabarytów, braku zagrożenia i bezpośredniej opieki nad nim Pasażera. Przewóz taki należy bezwzględnie zgłosić wcześniej.
36. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
37. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
38. Za nadbagaż (każda dodatkowa torba podróżna) pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika opłata w wysokości od 20 zł netto do 40 zł netto za sztukę.
39. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 100,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 100,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera dodatkowo na jego koszt.

PRZEWÓZ PACZEK

40. Przewoźnik świadczy także usługi kurierskie związane z przewozem paczek.
41. W celu nadania paczki należy skontaktować się z Przewoźnikiem pod numerem infolinii +48721446711 i ustalić możliwość nadania przesyłki. Na tym etapie adresat zobowiązany jest do podania swojego imienia oraz nazwiska. Kolejnym krokiem będzie przelanie na poniższy numer konta ustalonej z pracownikiem kwoty:
MARCINBUS MARCIN TOMASZ
Pekao SA, SWIFT: PKOPPLPW
nr konta: 30 1240 3738 1111 0011 0075 0574
42. Po przyjeździe kierowcy po paczkę Adresat zobligowany jest do okazania własnego dowodu tożsamości celem weryfikacji poprawności podanego podczas składania zamówienia imienia i nazwiska.
43. Brak dowodu tożsamości lub odmowa jego okazania skutkuje odmową przyjęcia przesyłki.
44. W przypadku wystąpienia sytuacji z pkt. 43 nieniejszego regulaminu Adresatowi nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty.
45. Adresat zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przesyłki. Za uszkodzenia wynikłe z nienależytego zabezpieczenia przesyłki przez Adresata Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

UMOWA PRZEWOZU

46. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie, za pomocą strony internetowej Przewoźnika (poprzez formularz zawarty na stronie https://marcinbus.pl/rezerwacje/) lub przez SMS wysłany na numer +48721446711. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację informacją zwrotną. Ustne i SMS-owe zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie.
47. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży gotówką u kierowcy, przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego Przewoźnika o numerach PL30 1240 3738 1111 0011 0075 0574 lub poprzez link Przelewy24 wysłany przez Przewoźnika na życzenie Klienta.
48. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
49. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej.
50. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

51. Każdemu Pasażerowi przysługuje możliwość rezygnacji z przewozu opłaconego przelewem tradycyjnym lub poprzez link Przelewy24 wysłany przez Przewoźnika na życzenie Klienta na poniższych warunkach:
a) informację o rezygnacji należy przesłać na adres e-mail: rezerwacje.marcinbus@gmail.com, dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu +48 721-446-711.
a) bezpłatna rezygnacja z zamówienia możliwa jest jeśli nastąpi ona na minimum 24 godziny przed dniem na który zaplanowany jest przewóz.
b) w przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie krótszym niż ten opisany w poprzednim punkcie Przewoźnik zastrzega sobie możliwość obciążenia pasażera kwotą równą 50% wartości wpłaconej kwoty za usługę przewozu.
52. Przelew zwrotny zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczony od dnia otrzymania przez Przewoźnika informacji o chęci rezygnacji przez Pasażera z przewozu.

FAKTURY VAT

53. W celu otrzymania faktury należy taką prośbę wyrazić w trakcie składania zamówienia podając nr NIP na który ma zostać wystawiona faktura. Po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie ma prawnej możliwości wystawienia faktury.

REKLAMACJE

54. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście w biurze obsługi klienta, listownie na adres siedziby Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres rezerwacje.marcinbus@gmail.com.
55. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
56. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
57. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
58. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
59. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.