RODO

RODO- czyli co?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)-  pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Nadrzędny cel RODO to  zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.  

Przepisy RODO obowiązują w Polsce od 25.05.2018 r.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Obowiązek informacyjny RODO:

 1. Administrator danych oraz informacje kontaktowe: Administratorem danych jest Marcinbus Marcin Tomasz; NIP: 7671598436; REGON: 300940745; Kleszczyna51/1; 74-400 Złotów.
  .
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Państwa dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:
  • jeśli kupujesz bilet – dla celów związanych z obsłużeniem takiej transakcji i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  • jeśli rezerwujesz bilety – dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
  • jeśli wysłałeś zapytanie ofertowe – dla celów związanych z obsługą takiego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO
  • otrzymywania informacji o realizacji zamówienia/ zapytania ofertowego na: podany numer telefonu jeśli kontakt nastąpił drogą telefoniczną lub SMS; na podany adres e-mail (podany w formularzu lub adres e-mail z którego wpłynęło zapytanie ofertowe/ zamówienie)
  • kontakt w celu badania jakości obsługi klienta oraz zapytania odnośnie przebiegu podróży przez pracownika Marcinbus Marcin Tomasz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • profilowania dla celów dostosowania oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

 3. Okres przez który dane będą przetwarzane:
  • rejestracja w systemie przejazdowym firmy Marcinbus Marcin Tomasz– do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
  • sprawozdawczość finansowa – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego
  • rozpatrywania reklamacji – do 30 dni od daty złożenia reklamacji
  • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym.

 4. Odbiorcy danych:
  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub partnerom handlowym Marcinbus Marcin Tomasz, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W przypadku wydarzeń losowych, uniemożliwiających wykonanie usługi przez Marcinbus Marcin Tomasz we wskazanym terminie dane personalne mogą zostać przekazane firmie partnerskiej w celu realizacji usługi (stając się tym samym administratorem Państwa danych).

 5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  •  przysługuje Państwu prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • Wszelkie roszczenia wynikające z praw opisanych w pkt. 5 niniejszego regulaminu należy kierować do firmy Marcinbus Marcin Tomasz przy pomocy:
  - poczty e-mail na adres: rezerwacje.marcinbus@gmail.com oraz w kopii na adres marcinbus.mt@gmail.com
  - listownie na adres biura obsługi klienta (ul. Sienkiewicza 4/37, 77-400 Złotów) lub na adres siedziby firmy (Kleszczyna 51/1, 77-400 Złotów)

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).